miércoles, 20 de marzo de 2019
  

Aviso legal y Derechos de Autor

AVISO LEGAL


De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, le comunicamos que el presente sitio web es propiedad del Consorci Sanitari de Terrassa (de ahora en adelante, CST), con CIF Q5856145G y domicilio en Carretera Torrebonica, s/n, 08227 Terrassa. 

Puede contactar con nosotros presencialmente (Unitat d'Atenció al Ciutadà de l'Hospital de Terrassa, Ctra. de Torrebonica, s/n. 08227-Terrassa) o por correo electrónico cst@cst.cat 

Condiciones de uso de este sitio web

El acceso a este web implica la adquisición de la condición del usuario y acceptación de las condiciones de uso de esta web que se detallan a continuación.

Todos los contenidos de este web (imágenes, sonidos, textos, archivos, logotipos, marcas, diseño o código fuente o cualquier otro elemento) son propiedad de la entidad y se ponen a disposición pública con finalidades de información y para ofrecer servicios en el marco de las competencias y funciones propias del CST. Existen derechos de propiedad intelectual sobre algunos de estos contenidos que corresponden o bien al CST o a terceras personas que han autorizado la utilización por este canal.

Queda prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público o cualquier otra explotación de los contenidos de este web sin el consentimiento expreso y por escrito del propietario de la web. Quedan prohibidos, a título meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes comportamientos:

·         La reproducción total o parcial de los contenidos de la web, en cualquier formato.

·         La difusión de los textos publicados en esta web sin indicar la fuente.

·         La utilización o modificación de las marcas, diseños, logotipos, formularios o cualquier otro, de forma íntegra o parcial.

El acceso a la web es por cuenta y riesgo del usuario, siendo responsabilidad de este la utilización de los medios idóneos para evitar cualquier daño o virus.

Los contenidos de esta web estan sujetos a la  Licencia Creative Commons

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD


Información Protección de Datos

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i aplicació del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, informa i comunica als seus pacients i usuaris que les seves dades són recollides amb finalitats concretes i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.    


Dades del responsable i del delegat de protecció de dades

El responsable del tractament de les teves dades és el: CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

NIF: Q5856145G

Adreça: Ctra. Torrebonica, s/n – 08227 Terrassa, Barcelona
Telèfon: +34 93 731 00 07
Correu electrònic:
cst@cst.cat

Delegat de protecció de dades: dpd@ticsalutsocial.cat    protecciodades@cst.cat

Quina informació recopilem?

El Consorci Sanitari de Terrassa només tracta les dades personals que resultin adequades, pertinents i limitades al correcte compliment de la finalitat en virtut de la què es van sol·licitar inicialment. Recopilarem les teves dades de contacte, entre d’altres, el nom i cognoms, el telèfon o el correu electrònic. Ara bé, un determinat servei pot requerir altres dades personals o categories de dades personals. Igualment, podràs enviar-nos el teu currículum per a participar a processos de selecció interns.

Amb quina finalitat tractem les dades?

Les dades que ens facilites es tracten amb les finalitats següents:

Assistencial: garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat als nostres centres; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la teva Història Clínica en el centre i estudis observacionals per a la millora de la qualitat assistencial.

Comunicació de citacions via SMS: enviar als usuaris del Consorci Sanitari de Terrassa un SMS amb el recordatori de les visites programades amb els serveis del centre.

Docència: El Consorci Sanitari de Terrassa com a tal té una vocació docent inherent al sector sanitari. L’Hospital en tot moment respectarà la normativa en protecció de dades i específica en aquesta matèria i s’ajustarà a les millors pràctiques en privacitat i seguretat de la informació. Això implica que, amb caràcter previ a l’inici de l’acte assistencial, el professional informarà al pacient o al seu representant sobre la presència d’estudiants, sol·licitant el teu consentiment per tal que presenciïn les actuacions clíniques que t’afectin. Si es decideix no consentir, els estudiants no podran presenciar l’actuació clínica.

Base de legitimació

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Tens dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

El Consorci Sanitari de Terrassa ha d’adoptar les accions necessàries per garantir que les dades personals que reculli, emmagatzemi i tracti es facin servir de manera lícita, lleial i transparent, d’acord amb les obligacions resultants de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, Consorci Sanitari de Terrassa ha establert tots els mitjans tècnics que té a l’abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens hagis facilitat.

Quins drets t’emparen en relació amb el tractament de les teves dades

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament que Consorci Sanitari de Terrassa fa de les teves dades. En concret:

-Tens dret a accedir a les teves dades personals per conèixer quines estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan –entre d’altres motius– les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

-En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

-En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. El Consorci Sanitari de Terrassa deixarà de tractar les teves dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos que exigeixin el contrari o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.

-Tens dret a la portabilitat, és a dir, que les dades personals que ens hagis facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament sigui possible.

-Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals.

-Els formularis per a l’exercici de drets estan disponibles en aquest  ENLLAÇ

Pots exercir els drets esmentats adreçant un correu electrònic a atencioalciutada@cst.cat o presencialment a la Unitat d’atenció al Ciutadà del Consorci Sanitari de Terrassa

Així mateix, se t’informa del teu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els teus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades ENLLAÇ

A qui comuniquem les teves dades?

Principalment al Servei Públic de Salut i a les entitats que hagin d’accedir-hi als efectes de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària i les altres finalitats esmentades. També a companyies d’assegurances, empreses de pròtesis o material quirúrgic inclusiu i altres prestadors de serveis assistencials, tots ells considerats Encarregats de Tractament.

El Consorci Sanitari de Terrassa t’informa que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als què es presta assistència quedaran integrades a la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Quant de temps conservem les dades?

Si mantens una relació medicosanitària, professional o comercial amb el Consorci Sanitari de Terrassa, les dades que hagis facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre perdurin aquestes relacions amb nosaltres i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Darrera actualització: febrer 2019

Delegat de protecció de dades. Reglament (UE) 2016/679 (CST)

Delegat de protecció de dades. Reglament (UE) 2016/679 (FJCR)


 
diseño Ingenia con tecnología Icnea